FORM

भर्नाको लागि आबेदन

इच्छित पाठ्यक्रम (कक्षा)

फाइल अपलोड

*कृपया आफ्नो राहदानी वा जन्म प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अपलोड गर्नुहोस्।
*कृपया 4cm x 3cm को साइज भएको फोटो अपलोड गर्नुहोस्।

आवेदकको जानकारी