FORM

भर्नाको लागि आबेदन

1. मन पर्ने पाठ्यक्रम चयन गर्नुहोस (कक्षा)

2.फाइल अपलोड

*कृपया आफ्नो राहदानी वा जन्म प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अपलोड गर्नुहोस्।
*कृपया 4cm x 3cm को साइज भएको फोटो अपलोड गर्नुहोस्।

3.आवेदकको जानकारी

4. भर्ना आवेदन फारम डाउनलोड गर्नुहोस्

※सेन्ड बटन क्लिक गर्नु अघि कुनै 1फाइल जसरि पनि डाउनलोड गर्नुहोस।